BÀI TẬP LỚN - Tin học ứng dụng cầu


1.  Lập sơ đồ kết cấu phần cầu bê tông liên tục theo các giai đoạn thi công. Với mỗi giai đoạn:
-  Mô tả đặc trưng của giai đoạn đó (đổ K0, lắp liên kết tạm, thi công hẫng, hợp long,…).
- Thể hiện rõ các điều kiện biên.
-  Thể hiện các tải trọng tác dụng, gồm cả các tải thêm vào và tải cần bỏ đi.
2.  Mô hình dầm bê tông liên tục bằng Midas theo các giai đoạn thi công và phân tích kết cấu. Để giảm bớt khối lượng của BTL, sinh viên lưu ý các điểm sau:
- Chỉcần mô hình và phân tích phần cầu liên tục 3 nhịp
- Không cần mô hình trụcầu. Các gối và liên kết tạm coi như đặt trên đất
- Chỉ cần khai báo thép DƯL ở phía trên (cáp nhóm 1)
- Chỉ cần xét các tải trọng sau: trọng lượng các cấu kiện, xe đúc, DƯL.


1.  Lập sơ đồ kết cấu phần cầu bê tông liên tục theo các giai đoạn thi công. Với mỗi giai đoạn:
-  Mô tả đặc trưng của giai đoạn đó (đổ K0, lắp liên kết tạm, thi công hẫng, hợp long,…).
- Thể hiện rõ các điều kiện biên.
-  Thể hiện các tải trọng tác dụng, gồm cả các tải thêm vào và tải cần bỏ đi.
2.  Mô hình dầm bê tông liên tục bằng Midas theo các giai đoạn thi công và phân tích kết cấu. Để giảm bớt khối lượng của BTL, sinh viên lưu ý các điểm sau:
- Chỉcần mô hình và phân tích phần cầu liên tục 3 nhịp
- Không cần mô hình trụcầu. Các gối và liên kết tạm coi như đặt trên đất
- Chỉ cần khai báo thép DƯL ở phía trên (cáp nhóm 1)
- Chỉ cần xét các tải trọng sau: trọng lượng các cấu kiện, xe đúc, DƯL.


M_tả

Không có nhận xét nào: