ĐỀ THI - Môn bơm quạt & máy nén (Kèm đáp án)


Bài 1: Một quạt cấp gió trong hệ thống điều hòa không khí hoạt động ở tốc độ vòng quay 600 vg/ph, sử dụng động cơ có công suất là 6,5 kW, áp suất tĩnh của hệ thống là 500 Pa và lưu lượng không khí vận chuyển được là 19000 m3/h ở điều kiện tiêu chuẩn. Tốc độ và công suất của quạt sẽ thay đổi như thế nào nếu lưu lượng không khí tăng lên 21500 m3/h để đáp ứng với sự thay đổi của tải.

Bài 2: Một quạt hoạt động ở tốc độ 2715 vg/ph ở 20oC trong hệ thống đường ống có áp suất tĩnh 300Pa. Quạt có lưu lượng 3560 m3/h và công suất hãm yêu cầu là 2,84 kW. Nếu sử dụng động cơ 5 kW để truyền động cho quạtthì tốc độ, lưu lượng và áp suất tĩnh thay đổi như thế nào ?


Bài 3: Một quạt có các thông  số như  sau:  đường  kính quạt  400mm,  lưu lượng  7750 m3/h ở nhiệt độ không khí 20 oC, áp suất tĩnh hệ thống 100 Pa, tốc độ 694 vg/ph và công suất hãm là 1,77 kW. Lưu lượng, áp suất tĩnh, công suất và vận tốc đỉnh cánh sẽ thay đổi như thế nào nếu đường kính quạt tăng lên 800 mm ở tốc độ vòng quay không đổi?

Bài 4: Một quạt hoạt động với lưu lượng 18620 m3/h ở nhiệt độ không khí 116oC, áp suất tĩnh hệ thống là 250 Pa, tốc độ 796 vg/ph và công suất hãm là 9,9 kW. Áp suất tĩnh và công suất hãm của quạt thay đổi như thế nào nếu nhiệt độ không khí giảm xuống 20oC ?
...

LINK DOWNLOAD


Bài 1: Một quạt cấp gió trong hệ thống điều hòa không khí hoạt động ở tốc độ vòng quay 600 vg/ph, sử dụng động cơ có công suất là 6,5 kW, áp suất tĩnh của hệ thống là 500 Pa và lưu lượng không khí vận chuyển được là 19000 m3/h ở điều kiện tiêu chuẩn. Tốc độ và công suất của quạt sẽ thay đổi như thế nào nếu lưu lượng không khí tăng lên 21500 m3/h để đáp ứng với sự thay đổi của tải.

Bài 2: Một quạt hoạt động ở tốc độ 2715 vg/ph ở 20oC trong hệ thống đường ống có áp suất tĩnh 300Pa. Quạt có lưu lượng 3560 m3/h và công suất hãm yêu cầu là 2,84 kW. Nếu sử dụng động cơ 5 kW để truyền động cho quạtthì tốc độ, lưu lượng và áp suất tĩnh thay đổi như thế nào ?


Bài 3: Một quạt có các thông  số như  sau:  đường  kính quạt  400mm,  lưu lượng  7750 m3/h ở nhiệt độ không khí 20 oC, áp suất tĩnh hệ thống 100 Pa, tốc độ 694 vg/ph và công suất hãm là 1,77 kW. Lưu lượng, áp suất tĩnh, công suất và vận tốc đỉnh cánh sẽ thay đổi như thế nào nếu đường kính quạt tăng lên 800 mm ở tốc độ vòng quay không đổi?

Bài 4: Một quạt hoạt động với lưu lượng 18620 m3/h ở nhiệt độ không khí 116oC, áp suất tĩnh hệ thống là 250 Pa, tốc độ 796 vg/ph và công suất hãm là 9,9 kW. Áp suất tĩnh và công suất hãm của quạt thay đổi như thế nào nếu nhiệt độ không khí giảm xuống 20oC ?
...

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: