CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 19, 2017

EBOOK - Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam (PGS.TS. Trần Thanh Xuân & Các TG)


Trái đất đang nóng dần lên do nồng độ các loại khí nhà kính trong bầu khí quyển đang có xu hướng tăng dần lên dẫn đến biển đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tác động đến môi trường tự nhiên, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đến mọi người trên trái đất. Vì thế, biến đổi khí hậu là vấn đề kinh tế, địa lý và chính trị trọng tâm của loài người trong thế kỷ XXI.

Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước là một vấn đề mới mẻ và phức tạp. Cuốn sách giới thiệu những thông tin cơ bản về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu, đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ở Việt Nam được trình bày trong cuốn sách này mới là bước đầu, không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót.


MỤC LỤC:

Chương I: Tài nguyên nước mưa
1.1. Phân bố của lượng mưa năm trong lãnh thổ
1.2. Tổng lượng mưa năm
1.3. Phân phối mưa trong năm
1.3.1. Thời gian xuất hiện mùa mưa, mùa khô
1.3.2. Tỷ số phân phối lượng mưa trong năm
Chương II: Tài nguyên nước mặt
2.1. Mạng lưới sông suối
2.2. Phân bố của dòng chảy năm trong lãnh thổ
2.3. Tổng lượng dòng chảy năm
2.4. Phân phối dòng chảy trong năm
2.5. Chất lượng nước sông
2.5.1. Dòng chảy cát bùn
2.5.2. Hóa học nước sông
2.5.3.Tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt
2.6. Hồ chứa, hồ và đầm phá
2.6.1. Hồ chứa
2.6.2. Hồ chứa
Chương III: Tài nguyên nước dưới đất
3.1. Trữ lượng nước dưới đất
3.2. Chất lượng nước dưới đất
Chương IV: Tác động của biến đổi khí hậu
4.1. Tổng quan về biến đổi khí hậu và tác động của nó đến tài nguyên nước
4.1.1. Khái quát về biến đổi khí hậu
4.1.2. Khoa học về biến đổi khí hậu
4.1.3. Biến đổi khí hậu trên thế giới, khu vực Châu á và Việt Nam
4.2. Kịch bản biến đổi khí hậu
4.2.1. Cơ sở xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên thế giới
4.2.2. Kịch bản bến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam.
4.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố nhiệt độ không khí, bốc thoát hơi tiềm năng và mưa trong các hệ thống sông đến tài nguyên nước
4.3.1. Phương pháp tính lượng mưa và bốc thoát hơi tiềm năng tương ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu trong các thời kỳ tương lai.
4.3.1.1. Phương pháp tính lượng mưa tháng trung bình các thời kỳ trong tương lai
4.3.1.2. Tính lượng mưa ngày
4.3.1.3. Tính bốc thoát hơi tiềm năng
4.3.2. Sự biến đổi trong tương lai của các yếu tố khí tượng chính trong các hệ thống sông
4.3.2.1 Sự biến đổi của nhiệt độ không khí trong các hệ thống sông
4.3.2.2. Bốc thoát hơi tiềm năng
4.3.2.3. Sự biến đổi của lượng mưa trong tương lai
4.4. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
4.5: Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước
4.5.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy năm
4.5.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mùa lũ
4.5.3.Tác động của biến đổi khí hậu đến lưu lượng đỉnh lũ
4.5.4. Tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mùa cạn
4.5.5. Tác động của biến đổi khí hậu đến lũ lụt, ngập lụt
4.5.6. Tác động của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn
4.6. Tác động của biến đổi của khí hậu đến nhu cầu dùng nước
4.6.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến nhu cầu nước cho nông nghiệp
4.6.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến sản lượng thủy điện
Chương V: Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên
5.1. Cớ sở khoa học của xây dựng chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước
5.1.1.Khái niệm
5.1.2. Một số tài liệu hiện có liên quan đến xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước ở Việt Nam
5.1.3. Về chiến lược và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước

5.1.4 Đề xuất các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước ở Việt Nam
Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu – Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu
5.2. Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước trong các hệ thống sông
5.2.1 Biện pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong hê thống sông Hồng – Thái Bình
5.2.2 Biện pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong hệ thống sông Cả
5.2.3 Biện pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong hệ thống sông Thu Bồn
5.2.4. Biện pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong hệ thống sông Ba
5.2.5. Biện pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong hệ thống sông Đồng Nai
5.2.6. Biện pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ở đồng bằng sông Cửu Long.
Tài liệu tham khảo
Mục lục
Danh sách bảng
Danh sách hình ảnh.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018