GIÁO ÁN - Chuyên đề Thiết bị điện


Vai trò của các thiết bị điện trong hệ thống điên, dây chuyền công nghệ, các lĩnh vực khác của cuộc sống   nâng cao độ tin cậy  biện pháp quan trọng bảo vệ thiết bị điện   để hậu quả xấu ít nhất.
Sự cố: có 2 loại

- Sự cố khách quan
- Sự cố chủ quan: do chế độ vận hành, do bản thân thiết bị

Yêu cầu bảo vệ:

- Độ tin cậy khi tác động: mức độ chắc chắn rằng hệ thống bảo vệ tác động đúng.
- Độ tin cậy không tác động: mức độ chắc chắn rằng hệ thống bảo vệ không làm việc sai.
- Tính chọn lọc: khả năng bảo vệ và phát hiện, loại từ xa ra khỏi hệ thống.
- Tác động nhanh: nếu thời gian tác động  ms.
- Tính kinh tế: rẻ, tốt.


Phân loại:

- Bảo vệ chính
- Bảo vệ dự phòng: tác động nếu quá thời gian mà bảo vệ chính vẫn chưa tác động

Tài liệu tham khảo
- Bảo vệ các hệ thống điện - Trần Đình Long
- Máy điện
- Khí cụ điện

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: