GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật anten (GS.TS. Phan Anh)


Chương 1. Các vấn đề cơ bản về truyền sóng vô tuyến
Chương 2. Truyền sóng với ảnh hưởng của mặt đất
Chương 3. Truyền sóng mặt
Chương 4. Truyền sóng nhờ tầng điện ly
Chương 5. Truyền sóng dải microwave và Millimeter-Wave.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: