ĐỒ ÁN - Thiết kế chiếu sáng nội thất hội trường C2


1. Khảo sát thực địa để lấy số liệu
2. Xác định số bộ đèn tối thiểu cần thiết.
3. Tính số bộ đèn cần đặt với  Eyc=200lux
4. Kiểm tra thiết kế với  Eyc=200lux
5. Số bộ đèn với Eyc=300lux
6. Kiểm tra thiết kế với Eyc=300lux

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: