CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 6, 2017

Phân tích và đánh giá hiệu quả năng lượng của đồng phát nhiệt điện (Đào Hoàng Anh)


Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Đồng phát nhiệt điện và phân tích các đặc tính năng lượng. Mô tả dây chuyền công nghệ nhiệt điện đồng phát cho dự án nhà máy sản xuất phân đạm chuẩn. Xác định tiêu hao hơi của tuabin chu trình chuẩn. Tính nhiệt tuabin II36-98/42 chu trình chuẩn. Tính nhiệt cho sơ đồ thực tế nhiệt điện đồng phát của Nhà máy phân đạm Ninh Bình và so sánh với phương án sơ đồ chuẩn. Các kết luận và hướng phát triển.


CHƯƠNG I - PHẦN MỞ ĐẦU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀTÀI..............................5
1.1. MỞ ĐẦU ..........................................................................................................5
1.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI ....................................................................6
1.3. NHIỆM VỤ ĐỀTÀI ........................................................................................7
CHƯƠNG 2 - ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN VÀ PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC TÍNH
NĂNG LƯỢNG.........................................................................................................8
2.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN...............................................8
2.1.1. Giới thiệu chung và phân loại đồng phát nhiệt - điện ................................8
2.1.2. Ý nghĩa và địa bàn ứng dụng và phát triển công nghệ đồng phát............10
2.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢNĂNG LƯỢNG CỦA ĐỒNG
PHÁT NHIỆT – ĐIỆN ..........................................................................................12
2.2.1.So sánh tiêu hao hơi giữa hệthống sản xuất nhiệt và điện riêng rẽvới hệ
thống đồng phát nhiệt - điện sửdụng tua bin hơi...............................................12
2.2.2. So sánh tiêu hao nhiệt giữa hệthống sản xuất nhiệt và điện riêng rẽvới
hệthống đồng phát nhiệt - điện..........................................................................15
2.2.3. So sánh hiệu suất của hệthống sản xuất nhiệt và điện riêng rẽvới hệ
thống đồng phát nhiệt - điện...............................................................................16
2.2.4. So sánh tiêu hao nhiên liệu của hệthống sản xuất nhiệt và điện riêng rẽ
với hệthống đồng phát nhiệt - điện....................................................................21
2.2.5. Cân bằng năng lượng so sánh hiệu quảsản xuất đồng phát với sẩn xuất riêng rẽ...............................................................................................................23
CHƯƠNG 3 - MÔ TẢDÂY CHUYỂN CÔNG NGHỆNHIỆT ĐIỆN ĐỒNG
PHÁT CHO DỰÁN NHÀ MÁY SẢN SUẤT PHÂN ĐẠM CHUẨN................24
3.1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................24
3.2.MÔ TẢCHUNG .............................................................................................24
3.3. MÔ TẢQUÁ TRÌNH.....................................................................................24
3.3.1. Đặc tính nhiện liệu ...................................................................................24
3.3.2. Mô tảquá trình .........................................................................................25
CHƯƠNG 4 - XÁC ĐỊNH TIÊU HAO HƠI CỦA TUABIN CHU TRÌNH
CHUẨN....................................................................................................................29
4.1. XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH NHIỆT TRÊN GIẢN ĐỒI-S...........................29
4.2. TÍNH NHIỆT SƠ ĐỒHỒI NHIỆT CỦA THIẾT BỊTUABIN.....................31
4.2.1. Dựng sơ đồnguyên lý ..............................................................................31
4.2.2. Tính cân bằng nhiệt và xác định tiêu hao hơi của Tuabin trích hơi điều
chỉnh cho phía công nghệcủa sơ đồ chuẩn ........................................................33
CHƯƠNG 5 - TÍNH NHIỆT TUABIN Π36-98/42 CHU TRÌNH CHUẨN.......40
5.1. CHỌN TỶSỐU/CaVÀ THIẾT KẾTẦNG ĐIỀU CHỈNH CHO PHẦN
CAO ÁP VÀ HẠÁP .............................................................................................40
5.2. TÍNH SỐTẦNG TUABIN ............................................................................40
5.2.1. Chọn các sốliệu cơbản............................................................................40
5.2.2. Xác định đường kính tầng đầu .................................................................41
5.2.3. Xác định đường kính tầng cuối ................................................................41
5.2.4. Xác định sốtầng và phân bốnhiệt giáng .................................................42
5.3. CÁC CHỈTIÊU KINH TẾ- KỸTHUẬT CỦA TỔMÁY ...........................44
5.3.1. Suất tiêu hao hơi cho tuabin .....................................................................44
5.3.2. Tiêu hao nhiệt cho thiết bịtuabin.............................................................44
5.3.3. Suất tiêu hao nhiệt cho thiết bịtuabin ......................................................44
5.3.4. Tiêu hao nhiệt cho lò hơi..........................................................................45
5.3.5. Suất tiêu hao nhiệt cho lò hơi...................................................................45
5.3.6. Tiêu hao nhiệt cho toàn nhà máy .............................................................45
5.3.7. Suất tiêu hao nhiệt cho toàn nhà máy.......................................................46
5.3.8. Hiệu suất truyền tải môi chất....................................................................46
5.3.9. Hiệu suất của thiết bịTuabin....................................................................46
5.3.10. Hiệu suất toàn nhà máy ..........................................................................46
5.4. TÍNH CHẾ ĐỘTHAY ĐỔI CỦA TUABIN Π36-98/42...............................47
5.4.1. Tính phần cao áp khi lưu lượng hơi thay đổi ...........................................49
5.4.2. Tính chế độthay đổi của phần hạáp (xem bảng 5.3) ..............................56
CHƯƠNG 6 – TÍNH NHIỆT CHO SƠ ĐỒTHỰC TẾNHIỆT ĐIỆN ĐỒNG
PHÁT CỦA NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM NINH BÌNH VÀ SO SÁNH VỚI
PHƯƠNG ÁN SƠ ĐỒCHUẨN.............................................................................58
6.1. MÔ TẢSƠLƯỢC DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆNHIỆT ĐIỆN ĐỒNG
PHÁT NHÀ MÁY ĐẠM NINH BÌNH.................................................................58
6.1.1. Cơsởthiết kế............................................................................................58
6.1.2. Thông sốcủa một sốthiết bịchính ..........................................................58
6.2. TÍNH SƠ ĐỒNHIỆT CỦA ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY
PHÂN ĐẠM NINH BÌNH TẠI CHẾ ĐỘTÍNH TOÁN ......................................59
6.2.1. Sơ đồnhiệt nguyên lý:..............................................................................59
6.2.2. Cân bằng nhiệt các bình gia nhiệt và bình khửkhí:.................................62
6.3. TÍNH NHIỆT CÁC TUABIN CỦA ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN CỦA NHÀ
MÁY PHÂN ĐẠM NINH BÌNH TẠI CHẾ ĐỘTÍNH TOÁN............................66
6.3.1.Chọn tỉsốu/Ca
và tính nhiệt tầng điều chỉnh cho các Tuabin ..................66
6.3.2. Tính toán sốtầng tuabin:..........................................................................66
6.4. CÁC CHỈTIÊU KINH TẾKỸTHUẬT........................................................73
6.4.1. Suất tiêu hao hơi cho tuabin .....................................................................73
6.4.2. Tiêu hao nhiệt cho thiết bịtuabin.............................................................73
6.4.3. Suất tiêu hao nhiệt cho thiết bịtuabin ......................................................74
6.4.4. Tiêu hao nhiệt cho lò hơi..........................................................................74
6.4.5. Suất tiêu hao nhiệt cho lò hơi...................................................................74
6.4.6. Tiêu hao nhiệt cho toàn nhà máy .............................................................75
6.4.7. Suất tiêu hao nhiệt cho toàn nhà máy.......................................................75
6.4.8. Hiệu suất truyền tải môi chất....................................................................75
6.4.9. Hiệu suất của thiết bịtuabin.....................................................................75
6.4.10. Hiệu suất toàn nhà máy ..........................................................................76
6.5. TÍNH CHẾ ĐỘTHAY ĐỔI CỦA TUABIN ĐỐI ÁP B12-9.3/4.3...............77
6.6. SO SÁNH CÁC GIỮA ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH VỚI
PHƯƠNG ÁN CHUẨN ........................................................................................85
6.6.1. So sánh thông qua các chỉtiêu kinh tếkỹthuật .......................................85
6.6.2. So sánh ởchế độthay đổi.........................................................................86
6.6.3. Vấn đềphân phối phụtải với các khối năng lượng ngưng hơi ................86
6.7. KẾT LUẬN.....................................................................................................88
CHƯƠNG 7 - KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....................................90
7.1. KẾT LUẬN.....................................................................................................90
7.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN .................................................................................90

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018