Quản lý vé cho một công ty xe khách


Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hầu hết các lỉnh vực như: kinh tế, giáo dục, y tế, thương mại …đang trên con đường tin học hóa từ bộ phận tổ chức quản lý nhân sự đến bộ phận quản lý kinh doanh. Việc tin học hóa này giúp cho việc quản lý được thuận lợi, nhanh chóng và khoa học hơn.Vì vậy, các phần mềm quản lý và ứng dụng đã ra đời từ những nhu cầu này.Nhưng để có được một phần mềm mang lại hiệu quả thì những kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thông thông tin là hết sức cần thiết.Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm chúng em chọn đề tài: Quản lý vé cho một công ty xe khách.

Chúng em hy vọng đề tài này tuy không phải là một giải pháp tối ưu nhưng sẽ giải quyết một phần nào những khó khăn trong việc điều hành và quản lý vé của công ty vận tải hành khách. Sẽ không tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, nhóm chúng em hy vọng nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy về đề tài này. Xin cảm ơn thầy trong thời gian qua đã truyền dạy cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm làm nền tảng tri thức cho nhóm chúng em hoàn thành đề tài này.
 
MỤC LỤC

Chương 1 ĐẶC TẢ
Chương 2 HỆ THỐNG CÁC  YÊU CẦU
2.1  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ .............. 8
2.1.1  Danh sách các yêu cầu
2.1.2  Danh sách các biểu mẫu và qui định
2.2  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA ............... 18
2.3  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ .............. 20
2.4  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG ............ 22
2.5  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH ...... 24
2.6  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  BẢO MẬT .............. 25
2.7  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN ................ 27
2.8  DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  CÔNG NGHỆ ......... 29
Chương 3 MÔ HÌNH HÓA
3.1  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN ĐI:  30
3.2  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ:33
3.3  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU GHI NHẬN ĐẶT VÉ:  35
3.4  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU CHUYẾN ĐI:  37
3.5  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG:  39
3.5.1  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU BÁN VÉ CÁC TUYẾN ĐI:
3.5.2  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU NĂM:
3.6  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH: 43
3.6.1  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 1:
3.6.2  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 2:
3.6.3  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 3:
chương 4 THIẾT KẾ DỮ LIỆU
4.1 Xét yêu cầu phần mềm “Nhận lịch Chuyến đi” ............. 48
4.1.1  Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
4.1.1.1 Biểu mẫu liên quan: BM1
4.1.2  Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
4.2  Xét yêu cầu phần mềm “Bán vé” ................................ 52
4.2.1  Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 
4.2.2  Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:.
4.3  Xét yêu cầu phần mềm “Ghi nhận đặt vé” ................... 57
4.3.1  Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
4.3.2  Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:.
4.4  Xét yêu cầu phần mềm “Tra cứu Chuyến đi” .............. 63
4.4.1  Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
4.4.2  Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:Xét yêu cầu phần mềm “Lập báo cáo tháng”
4.5  Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu bán vé các Chuyến đi”  66
4.5.1  Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
4.5.2  Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: