CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 18, 2017

SÁCH SCAN - Hóa học và vi sinh vật học nước (Vũ Minh Đức)


Cuốn sách “‘Hóa hoc và vi sinh vât hoc nước” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các quá trình hoá học và vi sinh vật học xảy ra trong các công trình xử lý nước thiên nhiên và xử lý nước thải.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.


NỘI DUNG:

PHẦN I – HÓA HỌC NƯỚC

Chương 1: NƯỚC VÀ DUNG DỊCH
1.1.   Nước 
1.2.   Dung dịch     
Chương 2: ĐỘNG HOÁ HỌC VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC
2.1. Khái niệm về động hoá học
2.2.    Các yếu tố ảnh hưởng đến vân tốc phản ứng hoá học
2.3. Phản ứng một chiều và phản úng thuận nghịch
2.4.    Thuyết điện ly – Dung địch điện ly
2.5.    Định luật phân bố
2.6.    Hoạt độ của các ion trong dung dịch
Chương 3: SỰ CÂN BẰNG ION CỦA NUỚC
3.1. Sự điện ly cùa nước
3.2.    Dung dịch đêm
3.3.    Sự thuỷ phân của muối
Chương 4: DƯNG DỊCH KEO 
4.1. Đại cương về dung dịch keo
4.2. Cấu tạo hạt keo
4.3.    Tính chất của hệ keo
4.4.    Keo ưa lỏng và keo kỵ lỏng
4.5.    Sự hấp phụ
4.6.    Các hệ phân tán trong môi trường phân tán lỏng
Chương 5: CÁC QUÁ TRÌNH ÔXIHOÁ KHỬ
5.1,    Phản ứng ôxi hoá khử
5.2.    Thế điện cực
Chương 6: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NUỚC THIÊN NHIÊN
6.1.    Nguổn nước và phân loại nguồn nước
6.2.    Thành phần và tính chất của nước thiên nhiên
6.3. Yêu cầu đối với chất lượng nước
Chương 7: KEO TỤ CẶN TRONG NUỠC THIÊN NHIÊN 
7.1. Quá trình keo tụ
7.2. Các phương pháp keo tụ
7.3. Động học của quá trình keo tụ
7.4. Tăng cường quá trình keo tụ 
Chương 8: QUÁ TRÌNH KHỬ SẮT VÀ MANG AN
8.1.    Quá trình khử sắt 
8.2.    Quá trình khừ Mangan
Chương 9: QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG 
9.1. Khái niộm 
9.2.    Quá trình khử trùng bằng clo
9.3. Quá trình khử trùng bằng ôzôn
9.4  Quá trình khử trùng bằng ion bạc
Chương 10: QUẤ TRÌNH XỬLÝ ỔN ĐỊNH NUỚC
10.1.    Độ ổn định của nước   
10.2.    Xử lý nước ngãn ngừa sự láng đọng
11.3. Xử lý nước ngãn ngừa sự xâm thực
10.4.   Phương pháp chống ăn mòn và đống cặn bên trong đường ôhg dẫn nước
Chương 11: QUÁ TRÌNH LÀM MỀM NUỚC 
11.1. Khái niệm chung 
11.2.    Quá trình làm mểm nước bằng phương pháp hoá học
11.3. Quá trình làm mềm nước bằng phương pháp nhiệt
11.4.    Quá trình làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion
Chương 12: CÁC QUÁ TRÌNH XỬLÝ KHÁC 
12.1.    Quá trình khử amôni
12.2. Quá trình khử arsen
12.3. Quá trình khử íiuor và ĩiuorua hoá nước
12.4. Quá trình khử các chất khí
12.5. Quá trình khử silic
12.6. Quá trình làm ĩlgọt nước
12.7.   Khử các chất phóng xạ
12.8.   Khử mùi và vị của nước
Chương 13: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NUỔC THẢI 
13.1. Nguồn gốc và phân loại nước thải
13.2. Thành phần và tính chất của nước thải
13.3. Các tiêu chuẩn xả nước ra nguổn tiếp nhận 
Chương 14; CÁC QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH NUỚC THẢI
14.1. Khái niệm 
14.2.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ
14.3.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp trung hoà
14.4.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp ôxi hoá
14.5.    Phương pháp ôxi hoá điện hoá và phương pháp ổxi hoá quang hoá
14.6.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hấp phụ
14.7.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp chiết suất
14.8.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp chưng cất
14.9.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp tuyển nổi

PHẦN II – VI SINH VẬT HỌC NƯỚC

Chương I. MỞ ĐẦU
1.1.    Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vât học
1.2.    Phân loại vi sinh vật
Chương 2: HÌNH THÁI – CẤU TẠO – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
2.1.    Vi khuẩn                                                                                   
2.2.    Nấm men
2.3.    Nấm mốc 
2.4.    Tảo         
2.5.    Nguyên sinh động vật 
2.6.    Ricketxi và Mycoplasma 
2.7.    Vi rút
Chương 3: CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÝ CỦA VI SINH VẬT 
3.1.    Quá trình dinh dưỡng 
3.2.    Quá trình hô hấp   
3.3.    Quá trình sinh trưởng và phát triển 
3.4.    Các yếu tớ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật   
Chương 4: SỰCHUYỂN HOÁ các CHẤT TRONG THIÊN NHIÊN NHỜ VI SINH VẬT                 
4.1.    Sự phân bố vi sinh vật trong thiên nhiên
4.2.    Sự chuyển hoá các chất trong thiên nhiên
Chương 5: SựNHlỄM BẨN NGUỒN NƯỚC VÀ QUÁ TRÌNH TựLÀM SẠCH CỦA NGUỒN NƯỚC
5.1.    Sự nhiễm bẩn nguồn nước mặt
5.2.    Quá trình tự làm sạch của nguồn nước mặt 
5.3.    Phân loại nguồn nước theo mức độ nhiễm bẩn
Chướng 6: QUÁ TRÌNH VI SINH VẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC                         
6.1,    Quá trình vi sinh vật trong các công trình xử lý nước cấp 
6.2.    Các hiện tượng do sinh vật phát triển ưong hệ thống cấp nước
Chương 7: QUÁ TRÌNH VI SINH VẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI            
7.1.    Quá trình xử lý nuớc thải bằng phương pháp sinh học
7.2.    Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện hỉếu khí
7.3.    Xử lý nưóc thải bằng phương pháp sinh học ưong điều kiện kỵ khí
7.4.    Các công ưinh xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện hiếu khí                   
7.5.    Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điểu kiện kỵ khí    
                 
Tài liệu tham khảo.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018