SLIDE BÀI GIẢNG - Máy và thiết bị nâng chuyển Full (Trịnh Đồng Tính)


MỤC ĐÍCH:

- Chuyển tiếp giữa các môn học cơ sở và chuyên ngành
- Đối tượng là thiết bị tổng thể, không còn là các chi tiết riêng lẻ như trong các môn học cơ sở.
- Củng cố lại các kiến thức đã học như Sức bền VL, Nguyên lý máy, Chi tiết máy…

ĐỐI TƯỢNG:

- Phương tiện cơ giới hóa việc nâng/hạ và vận chuyển vật nặng.
- Các thiết bị dùng vận chuyển vật liệu với số lượng lớn.

NỘI DUNG:

Phần I. Các chi tiết và thiết bị máy nâng
Chương 1. Sơ đồ cấu tạo cơ cấu nâng
Chương 2. Bộ phận mang tải
Chương 3. Dây trong cơ cấu nâng
Chương 4. Bộ phận cuốn dây và dẫn hướng dây
Chương 5. Thiết bị phanh hãm
Chương 6. Cơ cấu nâng


Phần II. Máy nâng công dụng chung
Chương 7. Thiết bị nâng đơn giản
Chương 8. Cầu trục và cần trục quay

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Đào Trọng Thường: Máy nâng chuyển. ĐHBK Hà Nội, 1993
2. Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường: Tính toán máy trục. Nxb KHKT, Hà Nội, 1975
3. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng: Máy và thiết bị nâng. Nxb KHKT, Hà Nội, 2002
4. TCVN 5864-1995. Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn.
5. TCVN 5862-1995. Thiết bị nâng. Chế độ làm việc.
6. TCVN 6395:1998. Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
7. TCVN 4244-86. Thiết bị nâng. Chế độ làm việc
8. TCVN 5744-1993. Phụ lục 2: Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép.
9.  ГOCT 1576-71.


M_tả

No comments: