SLIDE BÀI GIẢNG - Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (TS. Tưởng Thị Hội)


Định nghĩa: Chất thải rắn là tất cả các chất thải dạng rắn hoặc bùn được thải ra trong quá trình sinh hoạt, trong các quá trình sản xuất, dịch vụ và trong hoạt động phát triển của động thực vật.
Lượng CTR phát sinh: 30 tấn/người/năm.


Chương 1: Định nghĩa CTR, CTNH. Nguồn phát sinh CTR, CTNH Loại, lượng và thành phần CTR, CTNH. Ảnh hưởng của CTR, CTNH tới sức khoẻ cộng đồng và môi trường, sơ đồ quản lý CTR, CTNH
Chương 2: Tính chất CTR, CTNH, Độc học. Đánh giá rủi ro. Đánh giá chu trình sống của sản phẩm
Chương 3:Thu gom và vận chuyển CTR, CTNH
Chương 4: Chiến lược QL CTR, CTNH. Ngăn ngừa giảm thiểu CTR, CTNH;  Tái chế CTR, CTNH.
Chương 5: Các phương pháp xử lý CTR, CTNH
- Đập nghiền cắt chặt, sàng, nén ép CTR
- Nung, Nhiệt phân, khí hoá, đốt CTR
- Các phương pháp sinh học xử lý CTR
- Chôn lấp CTR
Chương 6:  Công cụ kinh tế và pháp luật trong QLCTR, CTNH; Lập kế hoạch QLCTR, CTNH

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: