SLIDE BÀI GIẢNG - Quản trị rủi ro (PGS.TS. Nguyễn Minh Duệ)


1. Lý thuyết quyết định và rủi ro
2. Phương pháp phân tích tính toán dự án đầu tư
3. Phương pháp cây quyết định
4. Phân tích tính toán sinh lời và rủi ro cổ phiếu

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: