Thiết kế công nghệ sản xuất nhựa polystyren theo phương pháp nhũ tương công suất 1000 tấn/ năm


PHẦN I : MỞ ĐẦU
PHẦN II : LÝ THUYẾT CHUNG
2.1.TỔNG HỢP MONOME
· NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT POLYSTYREN
· XÚC TÁC TỔNG HỢP MONOME
· Tính chất vật lý của Polystyren
2.2.Lý thuyết trùng hợp nhựa PolyStyren.
2.2.1.Trùng hợp gốc.
Cơ chế của quá trình trùng hợp gốc.
Các yếu tố ảnh hưởng đến trùng hợp gốc.
2.2.2.Trùng hợp ion.
Trùng hợp cation.
TRùng hợp anion.
Các yếu tố ảnh hưởng đến trùng hợp ion.


2.3.Các phương pháp trùng hợp nhựa PS.

Trùng hợp khối.
Trùng hợp dung dịch .
Trùng hợp huyền phù.
Trùng hợp nhũ tương.
Đơn phối liệu cho công nghệ trùng hợp nhũ tương.
Cơ chế của quá trình trùng hợp.
Các yếu tố ảnh hưởng đến trùng hợp nhũ tương.
Ưu nhược điểm của phương pháp.
Tính chất và ứng dụng của của sản phẩm.

2.3.SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
2.4.TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA NHỰA POLYSTYREN
2.5.ỨNG DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG SẢN PHẨM

SẢN PHẨM ĐÚC ÉP DƯỚI ÁP SUẤT
SẢN PHẨM ÉP ĐÙN
SẢN XUẤT PS BỌT

PHẦN III:TÍNH TOÁN KỸ THUẬT.

3.1.Tính toán kích thước thiết bị chính.

Tính cân bằng vật chất.
Tính kích thước thiết bị phản ứng.
Tính các ống dẫn nguyên liệu vào nồi phản ứng.
Cánh khuấy.
Tính tai treo.
Tính cân bằng nhiệt lượng.
3.2.Tính bơm vận chuyển.
3.3.Tính toán thiết bị sấy.
3.4.Tính toán thiết bị lọc ly tâm.
3.5.Tính các thùng lường nước, chất nhũ hoá, xà phòng dầu ve.

PHẦN IV: PHẦN XÂY DỰNG

4.1: Lời nói đầu.
4.2.Xác định địa điểm xây dựng.
Yêu cầu chung.
Yêu cầu khu đất
4.3.Thiết kế tổng mặt bằng.
Yêu cầu chung
Nguyên tắc phân vùng.
Ưu nhược điểm của phương pháp.
4.4.Căn cứ để thiết kế phân xưởng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: