Thiết kế cột trong Revit


Việc tạo cột được thực hiện tại khung nhìn mặt bằng tầng hoặc khung nhìn không gian 3D.
Trong  Revit Architecture  có hai loại cột: cột kiến trúc  -  Architectural Column  và cột kết cấu  –  Structural Column. Cột kiến trúc không có khả năng làm thành viên khung giàn để tính kết cấu. Cột kết cấu có khả năng chuyển thành khung kết cấu để tính toán.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: