Thiết kế giá nâng hàng 5000kg


1. Yêu cầu làm việc
2. Tính toán thiết kế hệ thống
2.1. Thiết kế sơ đồ thuỷ lực
2.2. Tính toán động lực học
2.3. Tính chọn động cơ điện và bơm nguồn
2.4. Tính toán thiết kế xi lanh lực
2.5. Tính toán điều kiện làm việc của hệ thống
2.6. Tính toán và chọn các phần tử thuỷ lực khác


Tài liệu tham khảo

Giáo viên HD: Phạm Quí Đức.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: