LUẬN VĂN - Robot tự hành


Phần 1. Giải bài toán tìm đường tránh vật cản cho robot tự hành
I. Giới thiệu về robot tự hành
II. Mô hình động học robot tự hành
III. Giải bài toán tìm đường cho robot tự hành

Phần 2. Cấu tạo phần cứng và các phương pháp điều khiển trong robot tự hành
I. Các loại cảm biến
II. Mạch điều khiển Robot
III. Các phương pháp điều khiển trong Robot tự hành
IV. Xây dựng một bài toán cho Robot tự hành
V. Hạn chế Robot và phương pháp khắc phục


Nguồn tham khảo:

[1] Giải bài toán cục bộ tránh vật cản cho robot tự hành- Báo cáo Hội nghị Cơ-Điện tử lần thứ I
[2] Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế kết cấu cơ khí và hệ thống điều khiển Robot tự hành – ATPRO (K45-KSTN-ĐHBKHN)
[3] Họ vi điều khiển 8051- Tống Văn On
[4] Datasheetarchive.com.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: