SÁCH SCAN - Phản ứng điện hóa và ứng dụng (Trần Hiệp Hải)


Cuốn sách được viết cô đọng trong bốn chương. Từ chương 1 đến chương 3 là những vấn đề lý thuyết cơ bản của phản ứng oxi hóa - khử điện hóa trong đó lần đầu tiên đưa vào thuyết lượng tử cơ sở của phản ứng điện hóa trong dung dịch nhằm cung cấp cho người đọc một tầm nhìn khái quát hơn, sâu sắc hơn của các quá trình điện cực trên ranh giới pha. Chương cuối cùng dành cho những ứng dụng quan trọng nhất và hay gặp nhất của phản ứng điện hóa.
Cuốn sách được biên soạn theo một trình tự dễ tiếp cận, dễ tự kiểm tra cho người đọc. Đầu mỗi chương đều nêu những yêu cầu tối thiểu phải đạt được, cuối mỗi chương đều có những câu hỏi và bài tập áp dụng. Trong mỗi chương đều có một số thí dụ minh họa những khái niệm hoặc những cách tiếp cận mới.
Cuốn sách "Phản Ứng Điện Hóa Và Ứng Dụng" này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Hóa học các trường Đại học, Cao đẳng, cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh.


NỘI DUNG:

Chương 1: Cơ sở nhiệt động lực của hệ Oxi hóa - Khử điện hóa
Chương 2: Một số ứng dụng của nhiệt động lực học điện hóa
Chương 3: Động học các phản ứng điện hóa
Chương 4: Một số lĩnh vực ứng dụng của động học hiện đại
Phụ lục 1: Đơn vị và các thừa số hoán đổi
Phụ lục 2: Thế điện cực chuẩn ở 25 độ C, 1 BAR
Phụ lục 3: Các thông số động học điện hóa
Phụ lục 4: Một số hệ thức toán học cơ bản
Bảng hệ thống tuần hoàn.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: