SLIDE BÀI GIẢNG - Marketing dịch vụ (ThS. Nguyễn Văn Tâm)


Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên phải:
- Hiểu được bản chất của Marketing dịch vụ
- Biết cách xây dựng các mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

Nội dung:

- Khái quát về dịch vụ
- Bản chất của Marketing dịch vụ
- Xây dựng mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

LINK DOWNLOAD


Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên phải:
- Hiểu được bản chất của Marketing dịch vụ
- Biết cách xây dựng các mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

Nội dung:

- Khái quát về dịch vụ
- Bản chất của Marketing dịch vụ
- Xây dựng mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: