TÀI LIỆU - Hướng dẫn và ứng dụng bộ điều khiển lập trình Mitsubishi FX3u & FX3uc (Tiếng Việt)


Giải thích chi tiết cách lập trình cho PLC FX3U/FX3UC (lệnh cơ bản, lệnh ứng dụng và lệnh cho chương trình dạng Step Ladder.
Thông tin về phần cứng khối chính PLC, khối mở rộng đặc biệt, …, tham khảo sổ tay này.
Cần có sổ tay, liên hệ với nhà phân phối bạn đặt mua sản phẩm.
Sổ tay thiết yếu.
Sổ tay yêu cầu phụ thuộc vào ứng dụng.

1. Lời giới thiệu    22
1.1. Ngôn ngữ lập trình trong PLC 
1.1.1.  Các kiểu ngôn ngữ lập trình
1.1.2.  Tính tương thích giữa các chương trình

2.  Tổng quan (chương trình tuần tự)    24
2.1. Giới thiệu các hàm tiện ích..
2.1.1.  Các hàm tiện ích xử lý ngõ vào
2.1.2.  Các hàm tiện ích xử lý ngõ ra 2.1.3.  Các hàm hổ trợ điều khiển tuần tự  .
2.2. Giới thiệu các lệnh ứng dụng
2.2.1.  Các lệnh ứng dụng chính...
2.3. Điều khiển đặc biệt tương tự/ vị trí 
2.4. Kết nối và truyền thông
2.5. Giới thiệu về cấu trúc các thiết bị PLC 
2.5.1.  Mối quan hệ giữa các thiết bị
2.5.2.  Danh sách thiết bị
2.6. Bộ nhớ chương trình và các thiết bị ( có nguồn pin dự phòng)
2.6.1.  Cấu trúc bộ nhớ
2.6.2.  Các hoạt động của bộ nhớ và chốt (pin dự phòng) (nguồn ON/OFF
và RUN/STOP) ....
2.6.3.  Các kiểu sao lưu chống mất nguồn 
2.6.4.  Thay đổi giữa các thiết bị chung và các thiết bị được chốt (Pin dự phòng) .....  36
2.6.5.  Cách định giá trị đầu (khởi tạo) các thiết bị (Pin dự phòng)
2.7. Các kiểu và cài đặt các thông số
2.7.1.  Danh mục thông số
2.7.2.  Các giá trị đầu của thông số và các công cụ được sử dụng để thay đổi
các giá trị thông số  ...
2.7.3.  Tầm cài đặt dung lượng bộ nhớ
2.7.4.  Model bộ nhớ tùy chọn 
2.7.5.  Mã vào
2.7.6.  Cài đặt giá trị đầu cho đơn vị đặc biệt [GX Developer Ver.8.23Z trở đi]
2.7.7.  Cài đặt định vị [cho lệnh TBL (FNC152)] [GX Developer Ver.8.23Z trở đi] .
2.7.8.  Cài đặt thông số bằng GX Developer
3.  Danh mục lệnh    56
3.1. Lệnh cơ bản
3.2. Lệnh step ladder
3.3. Lệnh ứng dụng theo thứ tự tăng dần của số FNC
4.  Chi tiết các thiết bị    72
4.1. Danh sách số thiết bị
4.2. Các I/O relay [X,Y]
4.2.1.  Số của các I/O relay 
4.2.2.  Chức năng và vai trò
...

Tài liệu gồm 1016 Trang.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: