TIỂU LUẬN - Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp


Thuế suất thuế thu nhập DN ở mức 25% như hiện nay là quá cao, khó cạnh tranh với các nước trong khu vực. Hơn nữa việc áp mức thuế suất “cào bằng” 25% như hiện nay với mọi DN được cho là dễ dàng hơn với ngành thuế, nhưng không hợp lý, nhất là trong bối cảnh tác động từ khủng hoảng kinh tế thế giới, cũng như chính sách thắt chặt tiền tệ, tài chính ở trong nước đến các DN không giống nhau. Do đó, thuế suất thuế TNDN nên mạnh dạn không chờ đến năm 2020 mà ngay năm 2015-2016 có thể giảm về mức 20%. - Đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp về lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hóa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; - Bổ sung quy định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Sửa đổi theo hướng: quy định điều kiện để xác định khoản chi được trừ, liệt kê cụ thể các khoản không được trừ; những khoản không được liệt kê thì đương nhiên DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: