SÁCH SCAN - Kế toán doanh nghiệp (TS. Lê Thị Thanh Hà Cb)


1. Phần 1: Lý thuyết kế toán doanh nghiệp.

- Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp.
- Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả.
- Chương 3: Kế toán tài sản cố định.
- Chương 4: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa.
- Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Chương 7: Kế toán tiêu thụ, kết quả kinh doanh.
- Chương 8: Kế toán đầu tư tài chính.
- Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chương 10: Báo cáo tài chính


2. Phần 2: Hệ thống bài tập kế toán doanh nghiệp.

- Bài tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả.
- Bài tập kế toán tài sản cố định.
- Bài tập kế toán vật tư, hàng hóa.
- Bài tập kế toán tiền lương.
- Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Bài tập kế toán tiêu thụ, kết quả kinh doanh.
- Bài tập kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
- Bài tập kế toán đầu tư tài chính và thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Bài tập tổng hợp.

3. Phần 3: Hướng dẫn giải một số bài tập.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: