SÁCH - Kỹ thuật thông gió (GS. Trần Ngọc Chấn)


- Chương 1: Những khái niệm chung về thông gió
- Chương 2: Tổ chức thông gió
- Chương 3: Tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và hơi nước
- Chương 4: Cấu tạo của những bộ phận riêng biệt trong hệ thống thông gió
- Chương 5: Chuyển động của không khí trong hệ thống ống dẫn
- Chương 6: Sấy nóng và làm lạnh không khí
- Chương 7: Thông gió cụ bộ khử khí độc hại và chống nóng
- Chương 8: Thông gió tự nhiên
- Chương 9: Lọc sạch bụi trong không khí
- Chương 10: Vận chuyển vật liệu rời bằng đường ống
- Chương 11: Máy quạt
- Chương 12: Thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống thông gió
- Chương 1: Những khái niệm chung về thông gió
- Chương 2: Tổ chức thông gió
- Chương 3: Tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và hơi nước
- Chương 4: Cấu tạo của những bộ phận riêng biệt trong hệ thống thông gió
- Chương 5: Chuyển động của không khí trong hệ thống ống dẫn
- Chương 6: Sấy nóng và làm lạnh không khí
- Chương 7: Thông gió cụ bộ khử khí độc hại và chống nóng
- Chương 8: Thông gió tự nhiên
- Chương 9: Lọc sạch bụi trong không khí
- Chương 10: Vận chuyển vật liệu rời bằng đường ống
- Chương 11: Máy quạt
- Chương 12: Thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống thông gióM_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: