TỔNG HỢP - Câu hỏi ôn tập đồ án phần điện trong nhà máy điện


1. Cho biết vai trò của mạch vòng?

Tác dụng của việc nối mạch vòng như sau:
- Khi công suât thừa của các phân đoạn đi về 2 phía làm giảm tổn thất điện áp trên các kháng điện, kết quả là: giảm chênh lệch điện áp giữa các phân đọoạn - Nhờ có nối mạch vòng, khi bị sự cố trên bất kỳ phân đoạn nào thì các phân đoạn  còn lại vẫn làm việc song song.


2. Tại sao khi đóng, cắt DCL lại không được có điện?

Khi đóng, cắt DCL không được có điện, vì nếu có điện thì sẽ phát sinh hồ quang (áp dụng công thức  để giải thích)
Xem câu hỏi là có điện hay có tải
Giải thích thêm : Khi đóng DCL có điện áp nhưng là đóng không tải thì vẫn được vì không có dòng nên khi cắt ít phát sinh hồ quang
Ví dụ thanh cái có điện và  MC đã mở. Khi đó đóng DCL thanh cái vẫn được  , do đoạn nối từ DCL đến MC ngắn nên dòng dung thấp và trường hợp này là đóng không tải.


M_tả

No comments: