GIÁO TRÌNH - Cơ học môi trường liên tục (Nguyễn Hữu Thành)


Mở đầu: Cơ học Môi trường liên tục trong sự phát triển của Cơ học hiện đại.

I. Phát triển của Cơ học Môi trường liên tục
II. Khái niệm về Tenxơ(Tensor)
III. Động học các Môi trường liên tục
1. Phương pháp biểu diễn chuyển động của môi trường liên tục hạt hay chất điểm X
2. Phương pháp Euler và phương pháp Lagrange nghiên cứu chuyển động môi trường liên tục

3. Vận tốc và gia tốc
4. Đạo hàm vật chất theo thời gian
5. Gradient biếndạng. Tenxơ biến dạng hữu hạn
6. Tenxơ biến dạng tuyến tính (nhỏ).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: