CÂU HỎI ÔN TẬP - Máy điện (1 + 2)


1 / Các đại lượng đặc trưng của dây quấn MĐXC
2/ Vẽ sơ đồ khai triển của DQ đồng khuôn, đồng tâm MĐXC 3pha 1 lớp với Z=12,24, 2p=2,4.
3/ Vẽ sơ đồ khai triển của DQ phân tán MĐXC 3pha 1 lớp với Z=24, 2p = 4.
4/  Vẽ sơ đồ khai triển của DQ xếp và sóng MĐXC 3pha 2 lớp, bước ngắn với Z=24, 2p = 4.
5/ Tính sđđ do từ trường sóng cơ bản của một thanh dẫn, một vòng dây, một phần tử dây quấn, của một nhóm phần tử dây quấn và của một pha MĐXC.

6/ Các biện pháp cải thiện dạng sóng sđđ của dây quấn máy điện xoay chiều.
7/ Khái niệm về stđ đập mạch và stđ qay.
8/ Stđ của một phần tử. Stđ của dây quấn một lớp bước đủ. Stđ của dây quấn hai lớp bước ngắn
9/ Stđ của dây quấn ba pha xét bằng pp giải tích và đồ thị.


M_tả

No comments: