BÀI GIẢNG - Lập trình C cho vi xử lý - Cơ bản (VAGAM - giotdang)


C là một ngôn ngữ khá mạnh và rất nhiều ngưòi dùng. Nếu nói số lệnh cơ bản của C thì không nhiều. Nhưng đối với lập trình cho vxl, chúng ta chi cần biết số lượng lệnh không nhiều.

Đầu tiên bạn phải làm quen với:

- Các kiểu toán tử ở C.
- Các kiểu dữ liệu.
- Cẩu trúc cơ bản của một chương trình.
- Các cấu trúc điều khiển (chính các tập lệnh).


Cấu trúc điều kiện: if và else
Các cấu trúc lặp
Vòng lặp while
Vòng lặp do while
Vòng lặp for
Lệnh break.
Cấu trúc lựa chọn: switch. case

Biết sử dụng các hàm và chương trình con.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: