BÀI TẬP - Truyền khối trong công nghệ môi trường


BÀI TẬP ........1
TRUYỀN KHỐI TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG........1
PHỤ LỤC...........3
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN......4
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ........5
1  NHẬP MÔN TRUYỀN KHỐI.....5
1.1  Câu hỏi lý thuyết......5
1.2  Bài toán...........5
1.2.1  VD 1. Nồng độ dung dịch lỏng......5
1.2.2  Bài tập 1. Nồng độ dung dịch..........5
1.2.3  VD2. nồng độ pha khí............5
1.2.4  Bài tập 2..........5
1.2.5  VD 3 = VD 2.3. [QTTBT3]/21. Hệ số khuếch tán pha khí......5
1.2.6  Bài tập 1. Hệ số khuếch tán pha khí....5
1.2.7  VD4. Hệ số khuếch tán pha lỏng..........6
1.2.8  Bài tập
1.2.9  VD5. = Bài tập 2.5. [QTTBT3]/ 25. Tốc độ khuếch tán. Truyền khối 1pha.....6

1.2.10  Xem VD 2.1 [QTTBT3]/18;.............6
1.2.11  Xem VD 2.4 [QTTBT3]......................6
1.2.12  VD4. Truyền khối giữa 2 pha...................7
1.2.13  Xem VD 4.1. [QTTBT3]/ 44;.....................7
1.2.14  Xem VD 4.2. [QTTBT3]/45.....................7
1.2.15  Bài tập 5. Phương trình đường làm việc...............................7
1.2.16  VD5.................................7
1.2.17  VD 2. Cân bằng lỏng – khí. Henry....................8
1.2.18  Bài tập 3. Hằng số Henry....................................8
1.2.19  VD 3. Đường cân bằng...............................8
1.2.20  Bài tập 1. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 1. Henry.................8
1.2.21  Bài 2. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 1. Henry...........8
1.2.22  Bài 3. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 2. Áp suất riêng phần...........8
1.2.23  Bài 4. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 2. Áp suất riêng phần..........8
2  HẤP THU......................10
2.1  Câu hỏi ...........................10
2.2  Bài toán.......................................10
2.2.1  VD 1. VD 4.4.[QTTB T3]/57...10
2.2.2  Bài tập 1. VD 4.4. [QTTB T3]/57................10
2.2.3  VD 2. VD 5.12. [QTTBT10]/248. Hệ số truyền khối. Phương pháp chuẩn số. Tháp đệm. .10
2.2.4  VD3.......................10
2.2.5  Bài tập 2....................11
2.2.6  Bài tập 3..............11
2.2.7  Bài tập 4.......................11
3  Bài tập CHƯƠNG 4. HẤP PHỤ .......12
3.1  câu hỏi .........................12
3.2  bài tập....................................12
3.2.1  VD1. đường cân bằng hấp phụ Langmuir.............12
3.2.2  Bài tập. Hấp phụ Langmuir............12
3.2.3  Bài tập. Langmuir..........13
3.2.4  VD2. FREUNDLICH..............13
3.2.5  Bài tập. Freundlich.......13
3.2.6  Bài tập. Langmuir – Freundlich.......14
3.2.7  VD3. BET.......................14
3.2.8  Bài tập. BET.............14
3.2.9  Bài tập. BET.......................14
3.2.10  VD 4. * Tĩnh học. Cân bằngvật chất. Xác định lượng chất hấp phụ........15
3.2.11  VD5. Tĩnh học. *.....................15
3.2.12  VD6. Tĩnh học. *................................15
3.2.13  Bài tập. Cân bằng vật chất. .........................................15
3.2.14  Bài tập . [MODULE5. ACTIVATED CARBONADSORPTION]/ Example 4...........17
3.2.15  Bài tập 4. Tĩnh học. MODULE 5. ACTIVATED CARBONADSORPTION/ Example 5....18
3.2.16  VD. MODULE5. ACTIVATED CARBON ADSORPTION]/ Example6..................18
3.2.17  Bài tập. Homework 6 / question 3............18
3.2.18  VD6. Độnghọc . CE525. MODULE 5. ACTIVATED CARBON ADSORPTION/ Example 7....19
3.2.19  Bài tập. Thiết kế hấp phụ CE525. assignment 4 / Question 4.......19
3.2.20  Exam. CE 525/ exam 1/ 2003/ Question 2(12 marks) FAT.....19
ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG1 –2..........................21
GIẢI VÍ DỤ CHƯƠNG 3.........................22
3.2.21  VD 1. VD 4.3.[QTTB T3]/ trang 56..................22
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: