GIÁO TRÌNH - Đánh giá tác động môi trường (PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh)


Cuốn giáo trình này được biên soạn để giảng dạy cho SV ngành môi trường và quản lý đất đai. Với đối tượng đó, chúng tôi cố gắng trang bị phần kiến thức cơ bản của phương pháp,công cụ,bước đi trong đánh giá tác động của môi trường và lấy môi trường đất - đặc biệt là đất nông nghiệp và các hoạt động trên đất Nông nghiệp làm trọng tâm. Chúng tôi hy vọng giáo trình này có thể làm tài liệu tham khảo cho những người cần nghiên cứu.


Môi trường là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng đến một vật thể hoặc một sự kiện nào đó. Có thể hiểu một cách khác theo định nghĩa của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: “Môi trường bao gồm tất cả mọi yếu tố và ảnh hưởng của chúng đến một hệ sinh quyển”.

NỘI DUNG:

Chương 1: Các chỉ thị, chỉ số môi trường và lập kế hoạch ÐTM
Chương 2: Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường
Chương 3: Các phương pháp dùng trong ÐTM
Chương 4: Mẫu đề cương ÐTM và một số ÐTM ở Việt Nam

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: