GIÁO TRÌNH - Đào tạo bồi dưỡng tư vấn giám sát khảo sát (Phạm Sanh)


Khi một công trình xây dựng đã được đưa ra đấu thầu để thi công, các thủ tục trong tiến trình xây dựng đã hoàn tất, ta cần thống nhất một số thuật ngữ và một số khái niệm chuyên môn theo thông lệ, theo thông lệ Quốc tế, nhất là công tác Tư vấn Giám sát Xây dựng Công trình. Những định nghĩa khái niệm sau đấy được trích từ các dự án đấu thầu Quốc tế đã hoạt động trên đất nước ta từ 1990 đến nay.


NỘI DUNG:

Chương I - Khái quát chung

1. Tư vấn giám sát xây dựng công trình
2. Công tác Tư vấn Giám sát Khảo sát xây dựng

Chương II - Nội dung và kỹ năng tư vấn giám sát khảo sát xây dựng

1. Tư vấn giám sát trong công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình
2. Tư vấn giám sát trong công tác khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật
3. Tư vấn giám sát trong Khảo sát Vật liệu xây dựng
4. Khảo sát cung cấp nước dưới đất.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: