GIÁO TRÌNH - Khoa học môi trường đại cương (PGS.TS. Lê Văn Thăng)


Theo nghĩa rộng nhất thì MT là tập hợp các điều kiện và hiện tượng bên ngoài có ảnh hưởng tới một vật thể hoặc sự kiện. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một MT. Theo Lê Văn Khoa,1995: Đối với cơ thể sống thì “Môi trường sống” là tổng hợp những điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của cơ thể.


NỘI DUNG:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản
Chương 2. Các thành  phần cơ bản của môi trường
Chương 3. Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường
Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên
Chương 5. Ô nhiễm môi trường
Chương 6. Quản lý môi trường
Chương 7. Các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững của xã hội loài người

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: