GIÁO TRÌNH - Kinh tế và quản lý môi trường (PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh)


Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý môi trường xem xét trên góc độ kinh tế. Đây là môn học bắt buộc thuộc nhóm các môn học cơ sở cho tất cảcác ngành học ở Đại học Kinh tế Quốc dân từ trước tới nay.
Để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, từ đó có một cách ứng xử hợp lý cho các nhà kinh tế và quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn đối với những vấn đề liên quan đến môi trường, môn học đã phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triển; những vấn đề cơ bản về kinh tế học chất lượng môi trường;đánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế của những tác động môi trường; những vấn đề liên quan giữa khan hiếm tài nguyên, dân số, kinh tế và môi trường
và những nội dung kiến thức cơbản của quản lý môi trường phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và xu hướng biến đổi môi trường toàn cầu.


NỘI DUNG:

Chương mở đầu
Chương I: Môi trường và phát triển
Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
Chương III: Đánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế của những tác động môi trường
Chương IV: Khan hiếm tài nguyên, dân số, kinh tế và môi trường
Chương V: Quản lý Môi trường

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: