GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật xử lý khí thải (Phan Tuấn Triều)


ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA KHÍ QUYỂN.

- Khí quyển là lớp không khí trên bề mặt trái đất, không có giới hạn.
- Khối lượng của khí quyển: 5 x 1015 tấn, 99% khối lượng ở lớp dưới 30 km.
- Có khoảng 50 hợp chất hoá học .
- Dựa vào biến thiên nhiệt độ theo chiều cao → khí quyển được chia thành các tầng:

TẦNG ĐỐI LƯU (TROPOSPHERE).

- Từ 0 - 15 km, chiếm 70% khối lượng.
- Đặc trưng bằng sự giảm nhiệt độ theo chiều cao (6,4oC/km).
- Trên lớp đối lưu là lớp chuyển tiếp: nhiệt độ không đổi theo chiều cao (-55oC).


NỘI DUNG:

1. đặc điểm và cấu trúc của khí quyển
2. thành phần không khí sạch – khô
3. ô nhiễm không khí
4. phân loại các chất ô nhiễm không khí
5. tiêu chuẩn chất lượng không khí
6. lịch sử ô nhiễm không khí
7. nguồn gốc gây ô nhiễm không khí
8. ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với con người
9. ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với động thực vật
10. ảnh hưởng đối với tài sản
11. phú dưỡng nguồn nước và đất
12. ảnh hưởng toàn cầu của ô nhiễm không khí
13. các kỹ thuật giám sát
14. mục tiêu của đo đạc
15. các phương pháp đo đạc
16. tính toán tải lượng không khí
17. sự biến đổi của các chất trong khí quyển
18. phát tán khí thải vào khí quyển
19. các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát tán
20. phương trình phát tán ô nhiễm
21. tính tải lượng ô nhiễm từ các nguồn
22. kỹ thuật thu gom chất gây ô nhiễm tại nguồn
23. đại cương về hệ thống thông gió
24. miệng hút và chuyển động không khí quanh miệng hút
25. đường ống dẫn không khí
26. tính toán khí động hệ thống hút
27. lọc bụi trong khí thải
28. khí độc trong khí thải
29. đo tiếng ồn và giới hạn cho phép
30. các biện pháp giảm ô nhiễm tiếng ồn
31. khái niệm và phân loại
32. biểu đò đặc tính của quạt ly tâm
33. làm việc của quạt trong mạng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: