GIÁO TRÌNH - Mô phỏng các hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng Matlab (Trần Xuân Nam)


MATLAB [1][2] là từ viết tắt của Matrix Laboratory với ý nghĩa phần mềm ứng dụng cho tính toán ma trận. MATLAB được mô tả như là một gói phần mềm dùng cho tính toán kỹ thuật tích hợp các công cụ tính toán, trực quan hóa (visualization), và lập trình. Môi trường làm việc của MA TLAB dễ sử dụng và gần gũi với biểu diễn toán học của các phép toán. Các ứng dụng điển hình của MATLAB bao gồm:

- Tính toán toán học
- Phát triển thuật toán
- Thu kết dữ liệu (data acquisition)
- Mô hình, mô phỏng và tạo mẫu
- Phân tích, khai thác và trực giác hóa dữ liệu,
- Đồ họa khoa học và kỹ thuật
- Phát triển ứng dụng bao gồm cả việc phát triển giao diện người sử dụng.NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu Matlab
Chương 2. Tính toán và Lập trình sử dụng Matlab
Chương 3. Lý thuyết mô phỏng
Chương 4. Kênh thông tin vô tuyến
Chương 5. Mô phỏng Monte-Carlo một số hệ thống vô tuyến điển hình.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: