GIÁO TRÌNH - Quản lý chất thải rắn (Trần Văn Quang)


Quản lý chất lượng môi trường là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của một chủ thể (con người, địa phương, quốc gia, tổ chức quốc tế v.v...) đối với một đối tượng nhất định (môi trường sống) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn môi trường sống của con người trong những khoảng thời gian dự định.

Bản chất của việc quản lý môi trường là hạn chế hành vi vô ý thức hoặc có ý thức của con người trong quá trình sống , sản xuất - kinh doanh gây tác động đến môi trường chủ yếu (các hành vi có tác động xấu đến môi trường ) để tạo ra được môi trường ổn định, luôn ở trạng thái cân bằng.


Các hành vi vô ý thức là các hoạt động do không nhận thức và không nắm bắt được các quy luật của tự nhiên, xã hội và của bộ phận dị dưỡng trong hệ sinh thái (các sinh vật lớn tiêu thụ - các sinh vật ăn sinh vật, mà chủ yếu là con người) gây ra. Chính các hành vi vô ý thức này đã phá vỡ trạng thái nội cân bằng của môi trường hoặc đẩy xa môi trường ra ngoài trạng thái nội cân bằng đó.

NỘI DUNG:

Chương 1 - Mở đầu
Chương 2 - Nguồn gốc, phân loại chất thải rắn đô thị
Chương 3 - Thu gom, lưu giữ và xử lý tại chổ chất thải rắn từ nhà ở
Chương 4 - Thu gom tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị
Chương 5 - Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 6 - Thu hồi và tái chế chất thải rắn các trạm trung chuyển
Chương 7 - Chôn lấp và tiêu hủy chất thải rắn đô thị
Chương 8 - Các công cụ pháp lý và chính sách trong quản lý chất thải rắn

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: