GIÁO TRÌNH - Quản trị kinh doanh viễn thông (GS.TS. Bùi Xuân Phong)


Doanh nghiệp viễn thông có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Sự thay đổi cơ chế quản lý kinh tế đã làm cho môi trường hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp viễn thông nói riêng thay đổi. Trong môi trường kinh doanh mới, các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động trong hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời phải đứng trước một thử thách lớn là tựchịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh của mình. Hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp viễn thông phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải được điều hành tốt mọi hoạt động kinh doanh của mình. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu phương án hoạt động kinh doanh.


NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh viễn thông
Chương 2: Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh viễn thông
Chương 3: Kế hoạch kinh doanh viễn thông
Chương 4: Quản trị chất lượng viễn thông
Chương 5: Quản trị nhân lực doanh nghiệp viễn thông
Chương 6: Quản trị tài chính doanh nghiệp viễn thông
Chương 7: Quản trị dự án đầu tư trong viễn thông
Chương 8: Hiệu quả hoạt động kinh doanh viễn thông.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: