Điều khiển VSC HVDC - Ứng dụng trong truyền tải điện một chiều Hội An - Đảo Cù Lao Chàm


Với sự phát triển của điện tử công suất, hệ thống truyền tải điện một chiều dựa trên bộ chuyển đổi nguồn áp (VSC-HVDC) công suất nhỏ gồm hai trạm chuyển đổi kết nối qua đường cáp một chiều đã mở ra khả năng truyền tải điện từ đất liền ra các các đảo xa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại đây, phù hợp với Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020.
Bài viết này đề xuất hệ thống điều khiển cho VSCHVDC ứng dụng trong truyền tải điện một chiều Hội An - đảo Cù Lao Chàm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: