Lập trình Java căn bản - Ngôn ngữ Java


MỤC TIÊU:

- Biết cách định nghĩa 1 tên trong java
- Biết các từ khóa của java.
- Hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản của java.
- Nhận biết được cú pháp java gần hoàn toàn giống C.
- Giải thích được cơ chế điều khiển chương trình
- Biết các đặc tính về mảng với java
- Sử dụng được các hàm toán trong gói java.lang
- Sử dụng được các hàm nhập xuất dữ liệu cơ bản.

M_tả

Loading...

No comments: