Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở Đà Nẵng


Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ tài chính cho thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị thông qua “dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng”, trong đó có hạng mục thiết kế và xây dựng 4 trạm XLNT (Phú Lộc, Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà) với tổng công suất là 89.200 m3/ngày và hệ thống đường ống xả ra sông Hàn, Vịnh Đà Nẵng, Biển Đông.CHƯƠNG  1:  TỔNG  QUAN  VỀ  TÌNH  TRẠNG  Ô  NHIỄM  MÔI  TRƯỜNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG………………………………………………………..6
1.1.  Hiện  trạng  hệ  thống  thu  gom  và  xử  lý  nước  thải  thành  phố  Đà
Nẵng………………………………………………………………………………...7
1.1.1.  Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị TP Đà Nẵng    …………7
1.1.2.  Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các khu công nghiệp…………….8
1.1.3.  Hệ thống thu gom và xử lý nước thải bệnh viện…………………….…..8
1.2  Ảnh  hưởng  của  nước  thải  đối  với  môi  trường  Thành  phố  Đà
Nẵng……………..9
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ ĐANG ÁP DỤNG
TẠI  THÀNH  PHỐ  ĐÀ  NẴNG.  ĐÁNH  GIÁ  ƯU  NHƯỢC  ĐIỂM,  SỰ  CẦN
THIẾT PHẢI LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ CHO VIỆC NÂNG CẤP, ĐẦU TƯ
MỚI CÁC TRẠM……………………………………………………………….12
2.1  Trạm xử lý nước thải Đô thị thành phố Đà Nẵng………………………..12
2.1.1  Tổng quan các trạm xử lý nước thải TP Đà Nẵng…………………. …12
2.1.2  Sơ  đồ  công  nghệ  của  các  trạm  XLNT  đô  thị  thành  phố  Đà
Nẵng…………………………..16
2.1.3  Các hạng mục công trình của trạm XLNT thành phố Đà Nẵng……...17
2.2    Kết  quả  của  quá  trình  xử  lý,  đánh  giá  ưu  nhược  điểm  của  công  nghệ
XLNT yếm khí...........................................................................................20
2.2.1  Kết quả của quá trình xử lý...................................................................20
2.2.2  Ưu điểm của công nghệ xử lý nước thải yếm khí..................................21
2.3  Sự  cấn  thiết  phải  cải  tạo,  nâng  cấp  hoặc  xây  dựng  mới  các  Trạm
XLNT...............................................................................................................22
2.3.1.Tiêu chuẩn nước thải hiện hành TCVN 7222:2002…………………….22
2.3.2. Tiêu chuẩn nước thải dự kiến trong tương lai………………………….23
2.4.3. Sự cần thiết phải nghiên cứu các loại hình xử lý nước thải phù hợp trong
tương lai………………………………………………………………………….24
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI HÌNH CÔNG NGHỆ KHẢ THI CÓ
THỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Ở THÀNH
PHỐ ĐÀ NẴNG………………………………………………………………….26
3.1 Các Qui trình chung cho mọi phương án………………………………...26
3.1.1  Hồ Ổn Định Nước thải (WSP)…………………………………………...26
3.1.2  Hệ thống Lọc Nhỏ giọt (TF…………………………………………….. 27
3.1.3  Hệ thống Bùn Hoạt tính (AS)………………………………………..….31
3.1.4  Hệ thống Mương Oxy hóa (OD)…………………………………………34
3.1.5  Hệ thống Bể phản ứng theo mẻ kế tiếp (SBR)………………………….35
CHƯƠNG  4:  KHẢ  NĂNG  ÁP  DỤNG  CÔNG  NGHỆ  MƯƠNG  OXY  HÓA
TRONG  VIỆC  XỬ  LÝ  NƯỚC  THẢI  SINH  HOẠT  Ở  THÀNH  PHỐ  ĐÀ
NẴNG…………………………………………………………………………….39
4.1 Định nghĩa…………………………………………………………………….39
4.2 Mô tả quy trình mương oxy hóa……………………………………..…….39
4.3 So sánh công nghệ mương oxy hóa với các công nghệ khác……………42
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………...48
KẾT LUẬN....................................................................................................48
KIẾN NGHỊ………………………………………………………………........48

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: