SÁCH SCAN - Hệ thống điện - Tập 1 (PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh)


Hệ thống điện - Tập 1 - Quy hoạch và thiết kế hệ thống điện (PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh).

Chương 1 đến chương 8 với các nội dung: Các phương pháp dự báo điện năng, phương pháp san bằng hàm mũ dự báo năng lượng, xác định toán tử dự báo tối ưu trong năng lượng, sử dụng mô hình lí thuyết thông tin đánh giá tương quan trong dự báo nhu cầu điện năng, dự báo nhu cầu điện năng có xét đến yếu tố mùa và sóng mùa, lý thuyết tối ưu trong quy hoạch hệ thống điện, phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật trong hệ thống điện và phương pháp Lagrange - phân phối công suất trong hệ thống điện, áp dụng bài toán quy hoạch tuyến tính trong hệ thống điện.


Chương 9 đến chương 16 với các nội dung: Xác định cấu trúc tối ưu của mạng điện, qui hoạch phi tuyến áp dụng trong hệ thống điện, áp dụng phương pháp quy hoạch động trong hệ thống điện, tải điện đi xa và ổn định của hệ thống điện, hệ thống tải điện đi xa và các chế độ làm việc, thiết kế đường dây tải điện đi xa, ổn định tĩnh của hệ thống điện, ổn định động của hệ thống điện, sử dụng phương pháp Ljapunov nghiên cứu ổn định động của hệ thống điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: