SÁCH SCAN - Hệ thống điện - Tập 2 (PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh)


SÁCH SCAN - Hệ thống điện Tập 2 - Giải tích, thiết kế, độ tin cậy và chất lượng điện năng của mạng điện (PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh).

Hệ thống điện là tập hợp các - nhà máy điện, trạm biến áp. đường dây tải điện, mạng phân phối và các hồ dùng điện nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất chuyền tải, phân phối và sử dụng điện năng một cách tin cậy, kính tế và chất lượng đảm bảo.
Hệ thống điện là một bộ phận quan trọng của hệ thống năng lượng và hệ thống kinh tế quốc dân, nó chiếm một phạm vi rộng lớn về lãnh thổ. Hệ thống điện ngày nay được nghiên cứu như một hệ lớn, có cấu trúc nội tại phức tạp và liên hệ mật thiết với môi trường.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: