SÁCH SCAN - Kế toán kiểm toán (TS. Phan Đức Dũng)


Trong điều kiện đổi mới và không ngừng hoàn thiện hệ thống kế toán để thích nghi với yêu cầu, nội dung và phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Yêu cầu đó ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho các doanh nghiệp cũng như quản lý hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước. Vì vậy , việc các doanh nghiệp Việt Nam vận đụng các chuẩn mực kế toán quốc gia vào hoạt động kinh doanh của mình là một vấn đề bức thiết, cần có một quan điểm đúng đắn và toàn diện về vai trò hệ thống kế toán Việt Nam đối với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và quá trình phát triển kinh tế nói chung. Những thông tin mà kế toán cung cấp càng ngày càng có giá trị thiết thực và hữu ích hơn cho quá trình đưa ra quyết định.NỘI DUNG:

Chương 1: Kế toán - ngôn ngữ kinh doanh.
Chương 2: Đo lường thu nhập.
Chương 3: Ghi chép các giao dịch.
Chương 4: Lập và sử dụng báo tài chính.
Chương 5: Doanh thu và thu nhập khác.
Chương 6: Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.
Chương 7: Tài sản cố định và khấu hao.
Chương 8: Nợ phải trả và lãi vay.
Chương 9: Cổ phần của các cổ đông.
Chương 10: Kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: