SÁCH SCAN - Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện (Nguyễn Hoàng Việt Cb)


Ngắn mạch là một loại sự cố xảy ra trong hệ thống điện do hiện tượng chạm chập giữa các pha không thuộc chế độ làm việc bình thường. Trong hệ thống có trung tính nối đất (hay 4 dây) chạm chập một pha hay nhiều pha với đất (hay với dây trung tính) cũng được gọi là ngắn mạch...LINK DOWNLOAD FULL
M_tả

No comments: