SÁCH SCAN - Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu (GS. Hoàng Ngọc Hà)


Trắc địa là đo đạc vị trí tọa độ (kinh độ, vĩ độ, cao độ), hình dạng, kích thước, phương hướng của địa hình mặt đất và địa vật nằm trên mặt đất.Cuốn sách này rất bổ ích cho sinh viên các năm cuối, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

NỘI DUNG:

Phần 1 - Tính toán trắc địa.

Chương 1. Tổng quan về các phương pháp bình sai trắc địa
Chương 2. Bình sai lưới trắc địa tự do
Chương 3. Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn
Chương 4. Một số vấn đề về phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán


Phần 2 - Cơ sở dữ liệu.

Chương 5. Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Chương 6. Ứng dụng các phần mềm GIS.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: