SÁCH SCAN - Turbo Pascal với chương trình tính gió động và động đất (ThS. Đặng Tỉnh)


Turbo Pascal Với Chương Trình Tính Gió Động Và Động Đất Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Việc tính toán nhà cao tầng thường phải kể đến thành phần động của tải trọng gió và đặc biệt là phải tính động đất.
Hiện nay việc tính kết cấu nhà cao tầng được thực hiện bằng các chương trình máy tính phổ biến như SAP2000, ETABS,...Song các chương trình mẫu chỉ thực hiện được phần tính toán giao động. Các số liệu nhận được là chu kỳ và biên độ dao động. Để tính động đất và gió động theo tiêu chuẩn Việt Nam phải được thực hiện bằng các chương trình khác.

Với ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL, ngôn ngữ được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định dạy chính thức trong các trường đại học kỹ thuật, tác giả lập chương trình tính động đất theo Tiêu chuẩn CHIIII-7-81 của Liên Xô trước đây và tính gió động theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737 - 1995.

NỘI DUNG:

Chương I: Tính toán gió động
Chương II: Tính toán động đất
Chương III: Ngôn ngữ Pascal cơ bản được sử dụng để lập trình Tính gió động và động đất
Chương IV: Chương trình Tính gió động và động đất
Chương V: Sử dụng chương trình Tính gió động và động đất
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: