TÀI LIỆU - Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên excel (Trương Ngọc Nam)


NỘI DUNG:

Phần 1 – Kiến thức cơ bản về Excel

1.1. Thao tác với bảng tính
1.2. Sử dụng lệnh
1.3. Định dạng dữ liệu
1.4. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
1.5. Làm việc với các Cell
1.6. Làm việc với biểu đồ
1.7. Kiểu dữ liệu
1.8. Công thức và hàm
1.9. Làm việc với cơ sở dữ liệu
1.10. Các vấn đề khác


Phần 2 – Tổ chức số liệu kế toán trên Excel

2.1. Sổ Nhật ký chung
2.2. Bảng cân đối số phát sinh
2.3. Sổ cái tài khoản
2.4. Sổ chi tiết tài khoản
2.5. Sổ tổng hợp, chi tiết công nợ phải thu, phải trả.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: