Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn/h


Nước ta là nước đang phát triển, công nghiệp năng lượng là ngành được quan tâm hàng đầu và đang trong thời kì phát triển rất cao do đó công việc tính toán, thiết kế và chế tạo lò hơi, lắp ráp các lò hơi sử dụng trong công nghiệp và trong các nhà máy nhiệt điện cũng đòi hỏi phải được quan tâm đúng mức để đáp ứng được tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Hiện nay lò hơi được sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp thuộc ngành công nghệ thực phẩm (sản xuất đường, rượu bia, chế biến thực phẩm …), trong các ngành công nghiệp khác như các nhà  máy, xí nghiệp dệt, giấy, cao su … hơi nước từ lò hơi được dùng cung cấp cho các quá trình công nghệ như đun sôi, chưng cất, cô đặc, sấy.


CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT.............................................. 12
1. Đặt vấn đề ................................................................................................ 12
2. Mục tiêu ................................................................................................... 12
3. Phương pháp thực hiện ............................................................................. 13
4. Giới hạn của đề tài.................................................................................... 13
CHƯƠNG II : LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU................................................. 14
1. Quá trình phát triển lò hơi ....................................................................... 14
1.1. Lò hơi kiểu bình và lò hơi ống lò, ống lửa ............................................. 14
1.1.1. Lò hơi kiểu bình ........................................................................... 14
1.1.2. Lò hơi ống lò ................................................................................ 15
1.1.3. Lò hơi ống lửa .............................................................................. 16
1.1.4. Lò hơi phối hợp ống lò - ống lửa .................................................. 16
1.2. Lò hơi ống nước có hộp góp và lò hơi nhiều bao hơi .......................... 17
1.2.1. Lò hơi ống nước có hộp góp ......................................................... 17
1.2.2. Lò hơi ống nước có ống góp phân đoạn ........................................ 18
1.2.3. Lò hơi có nhiều bao hơi ................................................................ 19
1.3. Lò hơi ống nước có các dàn ống ......................................................... 21
1.3.1. Lò hơi có tuần hoàn tự nhiên ........................................................ 21
1.3.2. Lò hơi tuần hoàn cưỡng bức ......................................................... 23
1.3.3. Lò hơi trực lưu .............................................................................. 23
1.4. Lò hơi đặc biệt .................................................................................... 24
1.4.1. Lò có áp suất buồng lửa cao ............................................................ 24
1.4.2. Lò hơi nhà máy điện nguyên tử ....................................................... 25
2. Nguyên lý làm việc của lò hơi ................................................................... 25
2.1 Vai trò của lò hơi và phân loại ............................................................ 25
2.1.1. Vai trò của lò hơi trong nền kinh tế ............................................. 25
2.1.2. Phân loại lò hơi .......................................................................... 26
2.2. Các đặc tính kỹ thuật của lò hơi ............................................................... 27
2.2.1. Thông số hơi của lò .................................................................... 27
2.2.2. Sản lượng hơi của lò ................................................................... 27
2.2.3. Hiệu suất của lò .......................................................................... 28
2.2.4. Nhiệt thế thể tích của buồng lửa .................................................. 28
2.2.5. Nhiệt thế diện tích trên ghi .......................................................... 29
2.2.6. Năng suất bốc hơi của bề mặt sinh hơi ........................................ 29
3. Nhiên liệu và quá trình cháy ....................................................................... 30 
3.1 Nhiên liệu ............................................................................................ 30 
3.1.1.Khái niệm về nhiên liệu ............................................................... 30 
3.1.1.1. Nhiên liệu hữu cơ .................................................................. 30 
3.1.1.2. Nhiên liệu vô cơ ..................................................................... 30 
3.1.2 Thành phần nhiên liệu ................................................................ 30 
 3.1.2.1. Thành phần của nhiên liệu khí ............................................... 30 
 3.1.2.2. Thành phần nhiên liệu lỏng .................................................... 31 
 3.1.2.3. Thành phần nhiên liệu rắn ...................................................... 31  
3.1.3 Các loại nhiên liệu thường dùng trong lò hơi ............................ 33 
 3.1.3.1 Nhiên liệu khí ......................................................................... 33   
3.1.3.2 Nhiên liệu lỏng ....................................................................... 34   
3.1.3.3 Nhiên liệu rắn ......................................................................... 34  
3.2. Trấu và công nghệ khí hóa trấu trong sản xuất ................................... 35 
3.2.1. Cơ lý tính của trấu ..................................................................... 35 
3.2.2. Công nghệ khí hóa trấu trong sản xuất ....................................... 36 
3.3 Cơ sở lý thuyết cháy ............................................................................ 40 
3. 3.1. Các khái niệm cơ bản ................................................................. 40 
3. 3.2. Quá trình bốc cháy và tắt ngọn lửa ............................................. 43 
3. 3.3. Quá trình lan truyền ngọn lửa .................................................... 44 
3. 3.4. Các đặc điểm của quá trình cháy ................................................ 45 
3. 3.5. Cơ sở khí động để phân loại buồng lửa ..................................... 47 
4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu ................................................. 48 
4.1. Những yêu cầu đối với buồng lửa và các đặc tính công nghệ .............. 48 
4. 1.1. Những yêu cầu đối với buồng lửa lò hơi ................................... 48 
4. 1.2. Các đặc tính công nghệ của buồng lửa ...................................... 49 
4.2. Buồng lửa ghi ( nhiên liệu cháy theo lớp ) .......................................... 49 
4. 2.1. Nguyên lý cấu tạo buồng lửa ghi ................................................ 49 
4.2.2. Phân loại buồng lửa ghi .............................................................. 50 
4.2.3. Những đặc tính chung của quá trình cháy buồng lửa trên ghi ...... 50 
4.2.4. Buồng lửa ghi thủ công ............................................................... 53 
4.2.5. Buồng lửa ghi được cơ khí hóa một phần .................................... 54 
4.2.6. Buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động ...... 55 
4.2.7. Buồng lửa ghi xích ...................................................................... 57 
4. 3. Buồng lửa phun ............................................................................... 61 
4. 3.1. Khái niệm chung ........................................................................ 61 
4. 3.2. Buồng lửa đốt nhiên liệu khí ...................................................... 62 
4.3.3. Buồng lửa đốt nhiên liệu lỏng ..................................................... 63 
4. 3.4. Buồng lửa phun đốt bột than ...................................................... 64 
4.3.5. Buồng lửa xoáy (xyclon ) ............................................................ 66 
4. 4. Buồng lửa tầng sôi ( lớp sôi ) ........................................................... 66 
4. 4.1. Sơ đồ nguyên lý buồng lửa tầng sôi .......................................... 67 
4. 4.2. Các kiểu buồng lửa tầng sôi và ưu nhược điểm của nó .............. 67 
4. 5. Chuẩn bị nhiên liệu để đốt trong lò hơi ............................................ 69 
4. 5.1. Chuẩn bị nhiên liệu khí ............................................................. 69 
4. 5.2. Chuẩn bị nhiên liệu lỏng ........................................................... 69 
4.5.3. Chuẩn bị nhiên liệu rắn .............................................................. 69 
4.6. Yêu cầu đối với nước lò hơi ............................................................... 69 
CHƯƠNG III : TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN, 
KHU CÔNG NGHIỆP 
1. Tình hình sản xuất tại nhà máy bia Sài Gòn .......................................... 72 
2. Tình hình sản xuất lò hơi tại các công ty ............................................... 86
CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LÒ HƠI 
1. Nhiệm vụ cho thiết kế và chọn các số liệu ban đầu để tính nhiệt 
1.1. Tính toán các thành phần nhiên liệu và tính nhiệt trị nhiên liệu theo các 
giá trị Wlv và Alv đã cho ............................................................................. 93 
1.2. Tính thể tích không khí và sản phẩm cháy nhiên liệu .......................... 93 
1.3. Entanpi của không khí và sản phẩm cháy ............................................ 94 
2. Xác định cấu trúc và cân bằng nhiệt lò hơi 
2.1.  Nhiệt lượng đưa vào của nhiên liệu .................................................. 95 
2.2.  Các thành phần trong cân bằng nhiệt................................................ 95 
2.3.  Hệ số giữ nhiệt (bảo ôn ) .................................................................. 96 
2.4.  Lượng tiêu hao nhiên liệu ................................................................ 96 
3. Tính toán thiết kế buồng lửa và thiết bị đốt 
3.1.  Thể tích buồng lửa Vbl..................................................................... 97 
3.2.  Xác định kích thước buồng lửa ........................................................ 97 
3.3.  Đặc tính cấu tạo của dàn ống sinh hơi và độ đặt ống ........................ 98 
3.4.  Xác định diện tích tiếp nhiệt của buồng lửa ..................................... 99 
4. Xác định quá trình trao đổi nhiệt trong buồng lửa 
4.1. Diện tích bức xạ ............................................................................... 99 
4.2. Bề dày hiệu quả của lớp bức xạ trong buồng lửa .............................. 99 
4.3. Nhiệt lượng hữu ích tỏa ra trong buồng đốt ...................................... 100 
4.4. Độ đen của buồng đốt ...................................................................... 100 
4.5. Năng lượng hấp thu trong buồng đốt ............................................... 101 
5. Tính toán, thiết kế bộ hâm nước 
5.1 Sơ bộ thiết kế đặc tính cấu tạo .............................................................. 101 
5.2 Tính truyền nhiệt bộ hâm nước ........................................................... 101 
5.3 .Tính toán ống lửa cho lò hơi ............................................................... 103 
6. Tính toán thiết kế bộ sấy không khí 
6.1 Đặc tính cấu tạo ................................................................................... 105 
6.2 Tính truyền nhiệt của bộ sấy không khí .............................................. 105 
7. Tính toán chọn quạt và bơm cho hệ thống......................................... 107
8. Các thiết bị phụ trợ trong lò hơi 
8.1. Các loại van và bơm nước cấp.......................................................... 112 
8.2. Áp kế và ống thủy ........................................................................... 113 
8.3. Hệ thống thông gió .......................................................................... 115 
9. Kiểm tra sức bền các chi tiết trong lò hơi 
9.1 Các loại thép dùng trong chế tạo lò hơi .............................................. 115 
9.2. Tính sức bền của những chi tiết chính của lò hơi ................................ 116 
CHƯƠNG V : VẬN HÀNH LÒ HƠI 
1. Các chế độ vận hành lò hơi ................................................................... 118 
2. Các quá trình không ổn định trong lò hơi có bao hơi ............................. 118 
3. Khởi động lò hơi có bao hơi.................................................................. 118 
4. Vận hành lò hơi khi làm việc bình thường ............................................ 121 
5. Ngừng lò hơi ......................................................................................... 122


M_tả

Loading...

No comments: