BÀI GIẢNG - Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML (Full 6 chương)


Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày bằng đồ thị sẽ truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với phần mềm cũng vậy, khi ngành Công nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn. Khả năng nắm bắt và kiểm soát sự phức tạp đó của chúng ta đi kèm với khả năng trình bày hệ thống một cách toàn diện - một sự trình bày vượt ra ngoài giới hạn của những dòng lệnh thô. Sự thành công trên thịtrường của những ngôn ngữ như Visual Basic và phần giao diện trực quan của C++, Java đã cho thấy sự trình bày trực quan mang tính cốt yếu đối với quá trình phát triển các hệ thống phức tạp.


NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống
Chương 2: Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất là gì?
Chương 3: Khái quát về UML
Chương 4: Mô hình hóa USE CASE
Chương 5: Mô hình đối tượng
Chương 6: Mô hình động

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: