GIÁO TRÌNH - Cơ sở môi trường đất nước không khí (Bùi Thị Nga)


Hiện nay môi trường là vấn đề nóng bỏng và cấp bách, không chỉ của một quốc gia, mà của toàn cầu. Không chỉ riêng cho các nhà khoa học mà là của tất cả mọi người. Sinh thái, tài nguyên, môi trường đã và đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc độ rất nhanh chóng. Những vấn đề môi trường đang ở mức độ báo động ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng trong những năm gần đây là: thiếu nước ngọt và sạch, ô nhiễm không khí, ô nhiễm kim loại nặng, thiếu lương thực....


NỘI DUNG:

- Giới thiệu môn học
- Ô nhiễm nguồn nước
- Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước trên thế giới và Việt Nam
- Chất lượng nước, quản trị và bảo tồn nước
- Khả năng cung cấp nước và sử dụng nước
- Môi trường không khí (air environment)
- Thời tiết và khí hậu
- Ô nhiễm không khí
- Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: