GIÁO TRÌNH - Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường (PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành)


Giáo trình “Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường” được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên khối Nông - Lâm nghiệp nói chung, đặc biệt là sinh viên các ngành Cây trồng, Nông hoá - Thổ nhưỡng, Bảo vệ thực vật, Làm vườn, Thuỷ nông cải tạo đất và Môi trường... những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của vi sinh vật, tính đa dạng của chúng trong tự nhiên và mối quan hệ hữu cơ giữa vi sinh vật với cơ thể sống khác, nhằm cân bằng hệ sinh thái học, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, phát triển nền nông nghiệp sinh thái sạch, bền vững và chống ô nhiễm môi trường


NỘI DUNG:

- Chương 1: Lịch sử và triển vọng của công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
- Chương 2: Cơ sở hoá sinh và di truyền học của công nghệ sinh học vi sinh vật
- Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nhiệp
- Chương 4: Các dạng chế phẩm vi sinh vật (VSV) dùng trong nông nghiệp
- Chương 5: Chế phẩm vi sinh vật làm phân bón và cải tạo đất
- Chương 6: Chế phẩm vi sinh vật dùng trong bảo vệ thực vật
- Chương 7: Chế phẩm vi sinh vật dùng trong xử lý và cải tạo môi trường
- Phụ lục và tại liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: