GIÁO TRÌNH - Kế toán máy (Lê Ngọc Mỹ Hằng)


Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính. Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kếtoán trong hệ thống thông tin kế toán.
Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán. Nhận diện các dạng file cơ bản trong chương trình kế toán máy nhằm phục vụ tốt cho quá trình làm việc (lưu, bảo vệ, hiệu chỉnh dữ liệu,). Nắm vững các nguyên tắc tổchức thông tin trên máy nhằm tránh sai sót khi tiến hành công tác kế toán máy


NỘI DUNG:

Chương i: Tổng quan về kế toán máy
Chương ii: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một Chương trình kế toán
Chương iii: Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp
Chương iv: Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: